เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice)

บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด และบริษัท สบายไลฟ์อีเว้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูลและให้บริการอำนวยความสะดวกในการหาผู้ให้บริการด้านการแต่งงาน ภายใต้ชื่อ SabuyWedding (“แพลตฟอร์ม”) ให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ซึ่งหมายความรวมถึง บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ (User Account) ผ่านแพลตฟอร์ม ติดต่อเข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ และ/หรือตกลงใช้บริการการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน และการให้บริการตัวกลางติดต่อระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงาน หรือบริการอื่นของบริษัท (“บริการ”) ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ วิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำและมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น

(“นโยบาย”)

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการและการทำงานของแพลตฟอร์มโดยบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกอื่น แม้จะมีการให้บริการต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากบริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานแต่งงานที่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม) เนื่องด้วยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษานโยบายการประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไป โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากหลายแหล่งที่มา โดยแบ่งเป็น 3 แหล่งที่มาหลัก ได้แก่

 • 1.
  การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ โทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุม หรือการติดต่อผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางการติดต่อทางออนไลน์อื่น (ข) การลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม (ค) การแสดงความเห็นผ่านกระดานบอร์ด (web board) (ง) การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ

  2.
  การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งระบบของบริษัทจะจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมแพลตฟอร์มหรือติดต่อผ่านช่องทาง Online ของบริษัท

  3.
  การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตร หรือบุคคลอื่นที่อาจแนะนำและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ และเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดหวังได้ว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการนั้น ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อ
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ social media account (LINE ID, Facebook Account)

ข้อมูลที่ได้ผ่านทางกระดานบอร์ด
ได้แก่ รูปถ่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายของผู้ใช้บริการหรือของคู่สมรสหรือของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมงาน และข้อความการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่บริษัทเปิดให้สามารถนำส่งได้ผ่านกระดานบอร์ด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีที่ผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัท เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้การรับประกันการสิทธิในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกทั้งหมดให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลข้อมูลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data)
ได้แก่ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์

ข้อมูล cookie
ซึ่งหมายถึง text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริษัทจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล รวมถึงบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม แพลตฟอร์ม ของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 • 1.
  Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ แพลตฟอร์ม และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

  2.
  Functionality Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา font และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

  3.
  Performance Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิ ภาพในการทำงานแต่ละส่วนของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยบริษัทภายนอก ที่จะทำหน้าที่ให้บริการประเมินวิเคราะห์การทำงานของบริษัท และ

  4.
  Advertising Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้ บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการให้แก่บริษัท

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)
ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็บไซต์ที่ที่ผู้ใช้บริการเข้าชม จำนวนเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้ในการชมหน้าแพลต ฟอร์ม สินค้าหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่เข้าชมแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลธุรกรรมการใช้งานแพลตฟอร์ม รวมถึงประวัติการค้นหา การติดต่อการจองใช้ผู้ให้บริการต่าง ๆ

ข้อมูลการสื่อสาร
ได้แก่ อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร ผ่านหลากหลายช่องทางการให้บริการของบริษัท เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และช่องทาง Social Media อื่น ไม่ว่าในขั้นตอนใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก รวมถึงการติดต่อสอบถามก่อนใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง
 • 1.
  ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่ บริษัทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น (ซึ่งอาจรวมถึงรูปถ่ายของเจ้าของข้อมูล)

  2.
  ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่บริษัทผ่าน แพลตฟอร์มเพื่อการประเมินการให้บริการที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลวันแต่งงาน จำนวนแขก เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • 1.
  เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิตามสัญญาที่บริษัทอาจมีกับผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  a.
  การให้บริการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดที่ผู้ใช้บริการอาจมี

  b.
  การตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของบริษัท

  c.
  การประเมินข้อมูลความสนใจและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ เพื่อการนำเสนอการให้บริการ ทั้งในลักษณะของบริการการให้คำปรึกษาการจัดงานแต่งงาน หรือการบริการในการค้นหาและแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการการจัดงานแต่งงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้บริการในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้บริการอาจให้ความสนใจในการใช้บริการติดต่อกลับมายังผู้ใช้บริการนั้น

  d.
  การปฏิบัติตามสัญญาอื่นที่ผู้ใช้บริการและบริษัทเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการ

  2.
  เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่ภายใต้กฎหมายการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นใด

  3.
  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น โดยไม่กระทบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  a.
  การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ การปรับปรุงออกแบบรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้มากขึ้น และรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อการวางแผนการตลาด โดยเฉพาะการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกับท่านได้มากขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง การทำการตลาดโดยตรงไปยังผู้ใช้บริการ

  b.
  การปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้องใดที่บริษัทอาจมีกับผู้ใช้บริการ รวมถึงการป้องกันการทุจริตในระบบแพลตฟอร์ม รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร

  c.
  การใช้ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลการประชาสัมพันธ์อื่นของเจ้าของข้อมูลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท

  4.
  เมื่อท่านให้ความยินยอม บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา แต่การถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  a.
  การใช้ Cookies (นอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies) เพื่อการปรับปรุงระบบแพลตฟอร์ม ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการต่าง ๆ ได้มากขึ้นตามลักษณะและประเภทของ Cookies ดังกล่าว

  b.
  การใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดโดยตรงของบริษัท หรือการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่พันธมิตร เพื่อการทำการตลาดโดยพันธมิตร เป็นต้น

ระยะเวลาจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งหมดไว้ (1) ตราบเท่าระยะเวลาที่กำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว(2) ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังมีบัญชีผู้ใช้งานและบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ให้บริการ (3) ตลอดอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (4) ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินการโดยไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • 1.
  ผู้ให้บริการพันธมิตร ซึ่งให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมงานแต่งงานผ่านแพลตฟอร์ม เช่น บริการสถานที่แต่งงาน ชุดแต่งงานและบริการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการเตรียมงานแต่งงาน เป็นต้นและตกลงเป็นพันธมิตรกับบริษัท เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าวมาแสดงเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกติดต่อและศึกษาข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้ให้บริการพันธมิตรดังกล่าวและผู้ใช้บริการเท่านั้น

  2.
  เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการที่ปรึกษาต่าง ๆ แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและกฎหมาย โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังกล่าว เฉพาะตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อดังกล่าว ภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการจัดทำขึ้น

  3.
  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราช การ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยจะเปิดเผยส่งต่อข้อมูลเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

  4.
  บุคคลอื่น ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการโอนถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงต้องรายงานให้กับหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบตามที่กฎหมายระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิขอถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค (4) สิทธิขอคัดค้าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทต่อไป (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้บริษัทระงับการใช้แทน (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยหากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย

ช่องทางการติดต่อ

บริษัทยินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็นและคำขอใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งมาที่

เบอร์โทรศัพท์: [email protected]

E-mail: 063-204-6916

รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
ติดตามเราได้ที่
สำหรับผู้ใช้งาน
รวมสินค้า&บริการสถานที่แต่งงานรวมไอเดียบทความ
ติดตามเราได้ที่
ติดต่อทีมงาน Sabuy Wedding
© 2020 SabuyWedding All rights reserved.